Szczegóły aktualności

 

Konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły

Autor Admin Adminowski  | 

Prezydent Miasta Piły kieruje do konsultacji i zaopiniowania przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły projekty uchwał i aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących sfery zadań publicznych oraz działalności statutowej organizacji pozarządowych, określając przedmiot konsultacji, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, formę konsultacji oraz komórkę organizacyjna Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Piły na wniosek organizacji pozarządowych. Uchwała Nr XXVI/284/20 Rady Miasta Piły z dnia  9 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania - ogłoszona 23 czerwca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5174, weszła w życie 8 lipca 2020 roku Uchwała Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania – ogłoszona 16 grudnia 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 8061, weszła w życie 31 grudnia 2016 roku. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339) wniosła zmiany dotyczące między innymi czasu trwania kadencji rad, wydłużając czas trwania kadencji gminnej rady z dwóch lat na trzy lata oraz zasad odwoływania członków gminnych rad pożytku publicznego przed upływem kadencji. Zadania gminnej rady nie zostały zmienione i określa je ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Art. 41i ust. 1 Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły - utraciła moc prawną. Więcej informacji na temat Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły tutaj >>   https://www.pila.pl/gminna-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-pily.html

Do góry