NawigacjaWodociągi FromborskiePrzydatne linkiDeklaracja dostępnościPolityka prywatnościRODODane kontaktowe
Deklaracja dostępności

Koordynator ds. dostępności w Wodociągi Fromborskie Sp.z o.o.

Dyrektor Zarządu Wodociągi Fromborskie Sp.z o.o. wyznaczył Koordynatora do Spraw Dostępności w spółce  oraz powołał Zespół ds. Dostępności.

Funkcję Koordynatora ds. dostępności pełni Pani Urszula Semkiw –  referent.

W skład zespołu wchodzą pozostali członkowie:

 1. Elżbieta Helms – główny księgowy
 2. Stawiński Bogdan – inkasent
 3. Czupajło Artur- brygadzista

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności Wodociągów Fromborski Sp.z o.o.  jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wodociągi Fromborskie Sp.z o. o.
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wodociągi Fromborskie Sp.z o.o. 
 3. monitorowaniem działalności Wodociągi Fromborskie Sp.z o.o w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe: 

Koordynator ds. dostępności w Wodociągi Fromborskie Sp. z o .o. –  Pani Urszula Semkiw

telefon: 55 243 72 09

e-mail: biuro@wik-frombork.pl

Wodociągi Fromborskie Sp.z o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www oraz BIP  Wodociągi Fromborskie Sp.z o.o –  http://wik-frombork.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Urszula Semkiw, biuro@wik-frombork.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (55) 243 72 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek:  Wodociągi Fromborskie Sp.z o.o Osiedle Słoneczne 28  14-530 Frombork

 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Osiedle Słoneczne
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego