Miejska Oczyszczalnia Ścieków we Fromborku - GALERIA ZDJĘĆ

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta Frombork, przy ulicy Mickiewicza 18, w odległości ok. 60 m od Zalewu Wiślanego.

Zlewnia oczyszczalni ścieków we Fromborku obejmuje ścieki komunalne dopływające ze skanalizowanego w 100 % miasta Fromborka oraz z miejscowości Narusa i Bogdany.

Równoważna liczba mieszkańców obsługiwana przez oczyszczalnię maksymalnie wynosi: RLM = 7720.

Przedmiotowa oczyszczalnia pracuje w układzie mechaniczno-biologicznym z podwyższoną redukcją związków biogennych, w cyklu automatycznym, proces technologiczny jest sterowany i monitorowany przez sterownik mikroprocesory.

Ścieki płynące z miasta Frombork i miejscowości Narusa i Bogdany dopływają do pompowni ścieków surowych, skąd tłoczone są do zintegrowanego urządzenia do usuwania skratek i piasku, dalej kierowane są do pompowni, która przepompowuje ścieki do komór osadu czynnego tj. komór defosfatacji i predenitryfikacji.

Na rurociągu tłocznym w komorze pomiarowej zainstalowane jest urządzenie do pomiaru przepływu ścieków. Pomiar ten jest rejestrowany i przekazywany do budynku obsługi. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków odbywa się w komorze pomiarowej pompowni ścieków oczyszczonych mechanicznie tłoczonych do komór osadu czynnego za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego, którego wskazania dobowe są odnotowywane przez obsługę oczyszczalni.

W procesie oczyszczania ścieków powstają odpady w postaci: skratki, piasek, i osady ściekowe. Odwodnione skratki i piasek są magazynowane na terenie oczyszczalni. Skratki są przetrzymywane w krytym kontenerze po czym po jego napełnieniu są wywożone do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu. Piasek magazynowany jest w specjalnym boksie i okresowo wywożony do kompostowni w Braniewie.

Z zastosowanych rozwiązań technicznych oraz badań laboratoryjnych sprawdzających wynika, że odprowadzane oczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze z terenu zlewni oczyszczalni ścieków we Fromborku nie przekraczają granicznych wartości zanieczyszczeń i nie będą miały negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Skuteczność działania oczyszczalni przyczynia się do ochrony wód odbiornika przez zatrzymywanie zanieczyszczeń i ograniczenie ich przenikania do wód podziemnych i powierzchniowych.