Misja i wizja WiK F-rk

Misja Wodociągów Fromborskich Sp. z o.o.

 • Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wszystkim odbiorcom dobrej jakościowo wody o parametrach zgodnych z aktualnymi przepisami prawa
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków tak, by nie zagrażać środowisku naturalnemu

Wizja Wodociągów Fromborskich Sp. z o.o.

 • Pozycję budujemy poprzez ciągły rozwój, w oparciu o najlepsze praktyki. Dbamy o dobre relacje z klientami i rozwój naszych pracowników.  

Kierunki działalności na najbliższe lata:

1. utrzymanie jakości wody poprzez:

 • optymalizację pracy stacji uzdatniania wody dla ujęcia Frombork i Krzyżewo
 • płukanie sieci wodociągowej,
 • przeprowadzanie badań jakości wody

2. utrzymanie odpowiedniej jakości i ilości ścieków poprzez:

 • inwentaryzowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych,
 • prowadzenie napraw i modernizacji sieci kanalizacyjnej w celu uniknięcia nadmiaru  napływu wód opadowych, roztopowych i gruntowych do sieci kanalizacyjnej bytowej,
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej w celu pozyskania nowych odbiorców,
 • przeprowadzenie modernizacji urządzeń kanalizacyjnych miejskiej oczyszczalni ścieków w celu spełnienia jak największych obostrzeń dotyczących jakości ścieków i sprawności oczyszczalni.
 • inwentaryzację nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej na terenie Fromborka.

3. stałą kontrolę i racjonalizację ponoszonych kosztów i zwiększaniu dochodów Spółki poprzez:

 • stosowanie wodomierzy o wysokiej dokładności pomiaru,
 • stosowanie zasad konkurencyjności przy doborze dostawców usług, materiałów, wykonawców robót,
 • pozyskiwanie zleceń na usługi,
 • doskonalenie organizacji pracy,
 • racjonalizację zużycia energii poprzez poszukiwanie i zastosowanie rozwiązań podnoszących sprawność systemów,
 • racjonalizację zużycia paliw.

4. poprawę obsługi klientów poprzez:

 • dbałość o ciągłą dostawę dobrej jakości wody i niezakłócony odbiór ścieków,
 • wzorową obsługę klientów,
 • szybkie załatwianie skarg i wniosków klientów,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych sprzyjających poprawie wykonywanej pracy poprzez szkolenia, konferencje i konsultacje.

5. pozyskiwanie nowych odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych w związku z aktualnymi trendami rozwojowymi i planami budowy nowych budynków i obiektów na terenie miasta i gminy Frombork – do najważniejszych należą budowa budynków wielolokalowych na Osiedlu Słonecznym, budynków przy ulicy Młynarskiej, budowa nowoczesnego centrum Kopernikańskiego przy ulicy Ottona Ślizienia, plany modernizacyjne dolnego tarasu miasta Fromborka, czy rozwój i powstanie obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” obszaru ochrony uzdrowiskowej

6. Ponadto poza działalnością podstawową realizowane będą następujące główne przedsięwzięcia wynikające bezpośrednio z możliwości starania się Spółki o pozyskanie środków na realizacje przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych. Tutaj kluczowym elementem jest uruchomienie środków Unijnych z programowania na lata 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM), a także Programy Operacyjne realizowane centralnie.