Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • 36.00.Z PKD - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowy, za pomocą sieci i urządzeń wodociągowych
  • 37.00.Z PKD - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorcę, z którymi zawarto umowy na odbiór ścieków, za pomocą sieci i urządzeń kanalizacyjnych

Ponadto Spółka może prowadzić działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD:

  • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
  • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
  • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
  • 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  • 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie.
  • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.