SUW Frombork

Rezerwuarem wody pitnej dla Gminy Frombork oraz miejscowości Włóczyska, gm. Młynary są wody podziemne zlokalizowane w głębokich warstwach wodonośnych, a woda dostarczana jest odbiorcom z dwóch Stacji Uzdatniania Wody we Fromborku oraz w miejscowości Krzyżewo. Wody te osłonięte są nieprzepuszczalna warstwa utworów glebowych, zabezpieczających je przed wnikaniem zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych. Należy jednakże zwrócić szczególną uwagę na procesy antropogeniczne zachodzące w bliskości ujęć wodnych, szczególnie w pobliżu terenów ochrony bezpo średniej.Woda podziemna jest złożonym roztworem substancji chemicznych, których główna część pochodzi z rozpuszczania minerałów w czasie przesączania się przez kolejne warstwy wodonośne. Jest więc dobrze zmineralizowana, co objawia się duża zawartością pierwiastków niezbędnych do życia takich jak magnez, wapń, czy żelazo.

Wody głębinowe przed ich wtłoczeniem do miejskiej sieci podlegają procesowi uzdatniania, który dostosowany jest do poziomu zanieczyszczeń wody ujmowanej. Do tego celu zastosowano nowoczesne filtry, charakteryzujące się specyficznymi złożami filtracyjnymi, dostosowanymi do składu fizykochemicznego wody uzdatnianej. Filtry płukane są wodą surową z udziałem powietrza. Zautomatyzowana praca filtrów - filtracja wody, płukanie filtrów - znacznie ułatwia prowadzenie procesu uzdatniania wody.Woda uzdatniona, wtłaczana do sieci miejskiej, musi odpowiadać rygorystycznym normom ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Utrzymanie tych norm w produkcji wody wymaga prowadzenia szczegółowej kontroli jakości wytwarzanej wody. Kontroli podlegają zarówno parametry bakteriologiczne, ogranoleptyczne jak też fizykochemiczne wody na poszczególnych etapach jej wytwarzania i dostarczania do odbiorców zgodnie z opracowanym harmonogramem pobierania próbek wody do badań uzgodnionym z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Tak zorganizowana kontrola jakości wody pozwala na obserwację wpływu czynników środowiskowych na jakość wydobywanej wody, ustalić właściwe parametry pracy stacji oraz umożliwia eliminację wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej.

Monitorowanie zmian w składzie wody jest sprawą priorytetową, zapewniającą konsumentom wodę o odpowiedniej jakości.