SUW Frombork - GALERIA ZDJĘĆ

Ujęcie wód podziemnych zaopatrujące w wodę miejscowości: Frombork, Narusa, Ronin, Nowiny, Niewiastowo, Wilanowo.

Ujęcie wód podziemnych we Fromborku posiada ustalone i zatwierdzone Decyzją Wojewody Elbląskiego Nr OŚ-VI/8530/3244/85 z dnia 6 lutego 1985 r. (w oparciu o łączną wydajność eksploatacyjną studni nr la, 2a i 4), zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w kategorii „B" w ilości Q= 102,5 m3/h przy S= 3,2-9,8 m, oraz dla studni nr Ic wykonanej w 2020 r. zatwierdzoną Decyzją nr GD.ZUZ.2.4210.171.2020.MM Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydajności eksploatacyjnej w ilości Q= 42 m3/h przy S = 3,02 m.

Ujęcie wody we Fromborku składa się z trzech czynnych studni głębinowych (studnia nr Ib przeznaczona została na otwór awaryjny), stacji uzdatniania wody (SUW), dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 150 m3 każdy, oraz zestawu hydroforowego.

Studnie eksploatowane są naprzemiennie nie przekraczając wydajności eksploatacyjnej.

Woda pobierana ze studni tłoczona jest do instalacji uzdatniającej. Po przejściu przez cykle oczyszczania tłoczona jest do zbiorników ciśnieniowych w hydroforni, a następnie do zewnętrznej sieci wodociągowej.

Przedmiotowa stacja SUW we Fromborku wyposażona jest w: zestaw aeracji, zestaw filtracyjny odżelazianie (szt. 2), zestaw filtracyjny odmanganianie (szt. 2), zestaw chloratora, zbiornik retencyjny 2 szt. o obj. 150 m3, zestaw hydroforowy i pompa płuczna.

Stacja uzdatniania wody pracuje całkowicie automatycznie. Pracą zarządza sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny, zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny.

SUW Krzyżewo - GALERIA ZDJĘĆ

Ujęcie wód podziemnych oraz SUW zlokalizowane są w miejscowości Krzyżewo, gm. Frombork, gdzie odbiornikiem wód popłucznych jest rzeka Narusa.

Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. eksploatują ujęcie wód podziemnych powstałe w 1965 r., służące zaopatrzeniu w wodę do spożycia przez ludzi oraz na cele socjalno-bytowe mieszkańców 10 mijescowości: Krzyżewo, Krzywiec, Jędrychowo, Włóczyska, Baranówka, Biedkowo, Bogdany, Drewnowo, Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki

Zgodnie z obliczeniami hydrogeologicznymi, pobór wód przez ujęcie odbywa się poprzez naprzemienną pracę dwóch studni nr 1a i 2, ujmujących ten sam, międzyglinowy poziom wodonośny, w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia w ilości 45 m3/h.

Woda pobierana ze studni tłoczona jest do instalacji uzdatniającej. Po przejściu przez cykle oczyszczania tłoczona jest do zbiorników ciśnieniowych w hydroforni, a następnie do zewnętrznej sieci wodociągowej.

Przedmiotowa stacja SUW w Krzyżewie wyposażona jest w: zestaw aeracji, zestaw filtracyjny odżelazianie, zestaw filtracyjny odmanganianie, zestaw chloratora, zbiornik retencyjny 2 szt. o obj. 75 m3, zestaw hydroforowy i pompa płuczna.

Stacja uzdatniania wody pracuje całkowicie automatycznie. Pracą zarządza sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny, zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny.